Meranie stavu izolácie kovových potrubí

Katódová protikorózna ochrana
Výstavba systémov katódovej ochrany

Vytyčovanie podzemných diaľkových potrubí

Vytyčovanie mestských inžinierskych sietí